Uporabniško ime kristina

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2022-01-21

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Na tokratni vaji se bomo posvetili reševanju odprtih vprašanja glede priprave tretjega pisnega izdelka in ostalih zadev. 

Na tokratni vaji se bomo posvetili reševanju odprtih vprašanja glede priprave tretjega pisnega izdelka: ustreznost izbora kontekstualnega (makro) dejavnika; tehnična vprašanja priprave tabelarnega in grafičnega prikaza; problemi interpretacije, ki naj bi sledila logiki primerjalne analize; itd.

 

Tukaj s kratkim sporočilom poročajte, kako napredujete z delom in ali se pojavljajo kakšni problemi.

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja (za temo 3. pisnega izdelka) iz raziskave ESS, EB, ISSP;EVS, in WVS bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podatki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Na tokratnih vajah bomo začeli s pripravami za 3. pisni izdelek. Tako bomo na konkretnem primeru razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja. Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave, ki je vir podatkov za vašo temo (ESS, ISSP, EVS, WVS). Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Podatke za druge značilnosti držav bomo iskali na spletnih podatkovnih portali, kot so npr. Eurostat, Human Development Report (HDR), Trancparency International, baze OECD… Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa nadaljujte z delom na svoji temi. Ker naj bi vsi že imeli pripravljeno Excel tabelo s podatki za anketno vprašanje vaše teme po državah, lahko nadaljujete z dokončno pripravo tabele in s prvim (»surovim«) pregledom razvrstitve držav (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka ter s primeri izdelkov iz preteklih let). Ob tem pa že lahko razmišljate o izhodiščnem raziskovalnem vprašanju (analitičnem okviru), torej o relevantnih značilnostih držav, ki bi lahko smiselno pojasnile razlike med državami glede vašega anketnega vprašanja.

Svoje delo (npr. Excelov dokument z urejeno tabelo; prve ideje o možnih dejavnikih, s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državami) shranite in ga objavite tukaj.

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek.

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov, interpretacija…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 

Tudi na tokratni vaji se bomo ukvarjali s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP, ESS…). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu in ga objavite tukaj.  V nadaljevanju v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravite tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke z izbrano neodvisno spremenljivko.Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

 

Zaradi napovedi prenehanja delovanja aplikacije Nesstar za on-line pregledovanje in analizo podatkov ISSP boste podatke za svoj 2. in 3. pisni izdelek prenesli v Excel že na tej vaji. Pripravili boste torej tabele, ki bodo vključevale podatke za anketo vprašanje vaše izbrane teme.

Najprej bomo to naredili za 3. pisni izdelek (ker je to enostavneje): vsak bo pripravil tabelo s podatki po državah – frekvenčna distribucijo odgovorov (v nekaterih primerih lahko tudi povprečje)  po državah) in to prenesel v Excelov dokument.

V nadaljevanju pa se bomo lotili priprave tabele za 2. pisni izdelek: pripravili bomo kontingenčno tabelo (lahko tudi dve tabeli), v katero boste poleg anketnega vprašanja vaše teme (odvisna spremenljivka) vključili še drugo anketno vprašanje (neodvisno spremenljivko). Tabelo bomo pripravili samo za Slovenijo. Tudi tokrat tabelo prenesite v Excel dokument.

V navodilih za izdelavo 2. izdelka in 3. izdelka so tudi bolj podrobna navodila, kako pripraviti te tabele.

Pomembno je, da Excelove dokumente primerno shranite, saj bodo potem ključen vir za izdelavo 2. in 3. pisnega izdelka.

 

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo na primeru skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

 

V nadaljevanju boste individualno rešili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

 

Nalogo najdete v tem dokumentu.(»slabe hipoteze«)

Vpišite odgovore in v sporočilu pripnite dokument z odgovori.

Na tokratni vaji se bomo najprej ukvarjali z odprtimi vprašanji pri dokončanju 1. pisnega izdelka. V nadaljevanju pa bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina: - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven) - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav). Najprej si bomo en primer ogledali skupaj, nato pa na enak način razčlenite svojo temo iz seznama za pisne izdelke (vsak dela individualno). S tem boste naredili prve korake v pripravi na 2. in 3. pisni izdelek. Svoje delo oddajte tukaj (prilepite dokument!)

Na peti vaji (16. 3. 2020)  bomo obravnavali primere člankov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

Zato pred vajo PREBERITE NASLEDNJA DVA ČLANKA:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

 

Nato si bomo skupaj ogledali in poskušali odgovoriti na nekaj vprašanj ob članku o starševski avtoriteti.

Po koncu skupnega dela, pa samostojno odgovorite na nekaj vprašanj v tem dokumentu - gre za odlomek iz članka"Laično upravljanje s telesom".

Kot običajno, odgovore objavite na forumu (Vaja 5, v mapi za ustrezno skupino).