Uporabniško ime hlebecv

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2022-02-09

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Na tokratni vaji se bomo posvetili reševanju odprtih vprašanja glede priprave tretjega pisnega izdelka: ustreznost izbora kontekstualnega (makro) dejavnika; tehnična vprašanja priprave tabelarnega in grafičnega prikaza; problemi interpretacije, ki naj bi sledila logiki primerjalne analize; itd.

 

Tukaj s kratkim sporočilom poročajte, kako napredujete z delom in ali se pojavljajo kakšni problemi.

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja (za temo 3. pisnega izdelka) iz raziskave ESS bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave (vključno z izdelavo grafa). Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podatki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ESS). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

 

 
 

 

Po potrebi bomo najprej odgovorili še na zadnja odprta vprašanje glede 2. pisnega izdelka.

 

Sicer pa bomo začeli s pripravami za 3. pisni izdelek. Tako bomo na konkretnem primeru razpravljali o principih primerjalnega raziskovanja. Najprej bomo skupno primerjali države glede na izbrano vprašanje iz raziskave, ki je vir podatkov za vašo temo (ESS, ISSP, EVS, WVS). Ugotovljene razlike (ali podobnosti) bomo poskušali pojasniti z drugimi značilnostmi držav. Podatke za druge značilnosti držav bomo iskali na spletnih podatkovnih portali, kot so npr. Eurostat, Human Development Report (HDR), Trancparency International, baze OECD… Delo bo torej potekalo tako, kot naj bi potekalo vaše delo na 3. pisnem izdelku.

V nadaljevanju pa nadaljujte z delom na svoji temi. Ker naj bi vsi že imeli pripravljeno Excel tabelo s podatki za anketno vprašanje vaše teme po državah, lahko nadaljujete z dokončno pripravo tabele in s prvim (»surovim«) pregledom razvrstitve držav (pomagajte si tudi z dodatnimi navodili za analizo v okviru 3. pisnega izdelka ter s primeri izdelkov iz preteklih let). Ob tem pa že lahko razmišljate o izhodiščnem raziskovalnem vprašanju (analitičnem okviru), torej o relevantnih značilnostih držav, ki bi lahko smiselno pojasnile razlike med državami glede vašega anketnega vprašanja.

Svoje delo (npr. Excelov dokument z urejeno tabelo; prve ideje o možnih dejavnikih, s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državami) shranite in ga objavite tukaj.

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki WVS).

Ponovili bomo, kako pripravimo tabelo in grafe. Govorili bomo tudi o ustrezni interpretaciji številk v tabeli.

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov, interpretacija…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s preizkusom hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave ESS (EVS, ISSP, WVS) (za Slovenijo).

Najprej bomo skupaj naredili analizo za preizkus hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk na istem primeru. Pripravili bomo kontingenčno tabelo s spletno aplikacijo Nesstar in v Excelu.Tukaj je Excel dokument.

V nadaljevanju boste po prikazanem zgledu in v skladu s svojimi prvimi predlogi hipotez sami pripravili tabelo povezanosti svoje odvisne spremenljivke (iz vaše teme) z izbrano neodvisno spremenljivko. Zato imejte pripravljeno vsaj eno hipotezo o povezanosti »vaše« spremenljivke z drugo (neodvisno) spremenljivko – torej to, kar smo začelo že v drugem delu zadnje (8. vaje).

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

Vaja 8

Tudi na tokratni vaji se ukvarjamo s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (WWS). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu, ki ga najkasneje do naslednje vaje objavite tukaj.

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo na primeru skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

 

V nadaljevanju pa boste individualno naredili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

>> Nalogo najdete v tem dokumentu. (»slabe hipoteze«)

Vpišite odgovore in v sporočilu pripnite dokument z odgovori.

Na tokratni vaji se bomo najprej ukvarjali z odprtimi vprašanja pri dokončanju 1. pisnega izdelka.

V nadaljevanju pa bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

Najprej si bomo en primer ogledali skupaj, nato pa na enak način razčlenite svojo temo iz seznama za pisne izdelke (vsak dela individualno). S tem boste naredili prve korake v pripravi na 2. in 3. pisni izdelek. 

Svoje delo oddajte tukaj (prilepite dokument!)

Na vaji bomo obravnavali primere tekstov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

 

Zato pred vajo PREBERITE NASLEDNJA DVA ČLANKA:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

 

Nato si bomo skupaj ogledali in poskušali odgovoriti na nekaj vprašanj ob članku o starševski avtoriteti.

 

Po koncu skupnega dela, pa se razdelite v skupine (2-3 študenti/študentke) in odgovorite na nekaj vprašanj v tem dokumentu - gre za odlomek iz članka "Laično upravljanje s telesom".

 

Dokument z odgovori objavite (pripnite) tukaj.

Tokratna vaja bo potekala v obliki samostojnega individualnega dela  kot nadaljevanje aktivnosti s 3. vaje, in sicer v smeri načrtovanja kvalitativne raziskave. Gre torej za bolj konkretno opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), ki vključuje vsaj naslednje: izbor udeležencev raziskave in/ali prizorišča raziskave, odločitev za konkretne metode zbiranja podatkov… V bistvu s tem že vstopate v pripravo prvega pisnega izdelka (»načrt kvalitativne raziskave«), zato si najprej bolj podrobno oglejte navodila za pripravo prvega izdelka >>> in primer tega izdelka >>>. Pomagate si seveda tudi z vsebino 4. predavanja, v katerem se ukvarjamo tudi s prikazom (splošnih) razlik med kvalitativnim in kvantitativnim pristopom. Prav tako pa je smiselno že sedaj pogledati poglavje o kvalitativnem raziskovanju v učbeniku (C. Ragin, 2007, 4. poglavje >>>).

 

Vaša naloga je, da pripravite zamisli za svoj prvi pisni izdelek (načrt kvalitativne raziskave) v obliki kratke »razpravo« (zadošča ena stran) o ključnih vidikih (problemih) povezanih z načrtom kvalitativne raziskave. Razmišljajte seveda o svoji izbrani temi in pri tem se dotaknite predvsem sledečih vidikov načrta raziskave: a) utemeljitev raziskovalnega problema, kakšno so raziskovalni cilji in smiselna raziskovalna vprašanja;  b) kaj je vaš primer oz. enota analize; c) kaj bi bila najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, ali je morda smiselna terenska raziskava z udeležbo…) in katere metode zbiranja podatkov so primerne, itd.

 

Svoj izdelek oddajte (pripnite dokument) v sporočilu na tej temi.